مجوز تغییر نام موسسه اعتباری عسکریه به موسسه ملل صادر شد

1395/05/18
593 مشاهده

به موجب مجوز شماره 95/116119 مورخ 1395/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «موسسه اعتباری عسکریه» به «موسسه اعتباری ملل» تغییر نام یافت.