بيانيه مشترك بانكها دولتي و خصوصي در مورد بخشودگي جرائم بدهكاران بانكي

1395/10/14
604 مشاهده