امضاي موافقت نامه قرارداد 10 ميليارد دلاري خط اعتباري ايران با سيتيك چين

1396/06/25
457 مشاهده

 

براي نخستين با با حمايت بانك مركزي جمهوري اسلامي و جناب دكتر سيف موافقتنامه اي به امضاء مديران سه بانك خصوصي و دو بانك دولتي شامل بانك هاي خصوصي پارسيان ، پاسارگاد و رفاه كارگران و دو بانك دولتي و تخصصي صنعت و معدن و توسعه صادرات  با سيتيك به عنوان يكي از بزرگترين نهاد مالي و اقتصادي چين منعقد شده است.